Ogłoszenia

OBIADY

Opłata za obiady w lutym wynosi 99 zł (dzienny koszt obiadu - 5,50zł). Płatne do 20 lutego 2018r.

Plan wydatków Rady Rodziców

Plan wydatków Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II             

                              w Zawadach w roku szkolnym 2017/2018

Prezydium  Rady Rodziców może wydatkować środki wyłącznie na następujące cele:

1.      pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania wycieczek, odzieży lub podręczników,

2.      dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym lub dotyczących określonej grupy wiekowej,

3.      nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych, sportowych, listy gratulacyjne dla uczniów ( z trzech grup wiekowych dla Prymusa Roku i Społecznika Roku)

4.      sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego lub sportowego szkoły,

5.      zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

6.      wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości szkolnej,

7.      finansowanie własnych projektów Rady Rodziców: renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych, nadanie imienia szkole itp.,

8.      zakup środków opatrunkowych do apteczek szkolnych.