Projekt "Gmina Zawady stawia na indywidualizację"

Projekt pn. „Gmina Zawady stawia na Indywidualizację” nr umowy: UDA-POKL.09.01.

02-20-908/13-00 z dnia 21.08.2013 r., finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w klasach I-II (prowadząca R. Konopka)

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w klasach I-II (prowadząca E. Kropiewnicka)

Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w klasie III i Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w klasie III (prowadząca H. Stypułkowska)