Ogłoszenia

OBIADY

Opłata za obiady w lutym wynosi 99 zł (dzienny koszt obiadu - 5,50zł). Płatne do 20 lutego 2018r.

Plan wydatków Rady Rodziców

Plan wydatków Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II             

                              w Zawadach w roku szkolnym 2017/2018

Prezydium  Rady Rodziców może wydatkować środki wyłącznie na następujące cele:

1.      pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania wycieczek, odzieży lub podręczników,

2.      dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym lub dotyczących określonej grupy wiekowej,

3.      nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych, sportowych, listy gratulacyjne dla uczniów ( z trzech grup wiekowych dla Prymusa Roku i Społecznika Roku)

4.      sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego lub sportowego szkoły,

5.      zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

6.      wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości szkolnej,

7.      finansowanie własnych projektów Rady Rodziców: renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych, nadanie imienia szkole itp.,

8.      zakup środków opatrunkowych do apteczek szkolnych.

Zaproszenie na wieczór poezji Jana Pawła II

Serdecznie zapraszamy

Rodziców

na

"Wieczór poezji Jana Pawła II",

który odbędzie się 31 marca 2017 r. o godz, 10.40

na sali gminastycznej Zespołu Szkól w Zawadach.

Nauczyciele i Uczniowie

 

 

Regulamin Rady Rodziców

Załącznik  do Uchwały nr 1/2017 r.

Regulamin rady rodziców

przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach.

( z oddziałami wygaszanego Gimnazjum im. św. Jana Pawła II)

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców i opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej i wygaszanego Gimnazjum w Zawadach.

2.      Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

3.      Zadaniem Rady jest pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

4.      Celem Rady jest partnerskie współdziałanie z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz z odpowiednimi władzami, instytucjami, placówkami, innymi radami rodziców, organizacjami obywatelskimi itp. na rzecz efektywnego, zintegrowanego procesu edukacyjno – wychowawczo - opiekuńczego oraz rozwoju kreatywnej osobowości uczniów.

Czytaj więcej: Regulamin Rady Rodziców

Turnusy rehabilitacyjne

Proponujemy zapoznać się z ofertą turnusów rehabilitacyjnych, organizowanych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 

Oferta