Plan wydatków Rady Rodziców

Plan wydatków Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II             

                              w Zawadach w roku szkolnym 2017/2018

Prezydium  Rady Rodziców może wydatkować środki wyłącznie na następujące cele:

1.      pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania wycieczek, odzieży lub podręczników,

2.      dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym lub dotyczących określonej grupy wiekowej,

3.      nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych, sportowych, listy gratulacyjne dla uczniów ( z trzech grup wiekowych dla Prymusa Roku i Społecznika Roku)

4.      sfinansowanie części kosztów reprezentacyjnego zespołu artystycznego lub sportowego szkoły,

5.      zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

6.      wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości szkolnej,

7.      finansowanie własnych projektów Rady Rodziców: renowacja urządzeń sportowo-rekreacyjnych, nadanie imienia szkole itp.,

8.      zakup środków opatrunkowych do apteczek szkolnych.

Ogłoszenia

OBIADY

Opłata za obiady w lutym wynosi 99 zł (dzienny koszt obiadu - 5,50zł). Płatne do 20 lutego 2018r.

Regulamin Rady Rodziców

Załącznik  do Uchwały nr 1/2017 r.

Regulamin rady rodziców

przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach.

( z oddziałami wygaszanego Gimnazjum im. św. Jana Pawła II)

 

Postanowienia ogólne

§ 1

1.      Rada Rodziców, zwana dalej „Radą”, reprezentuje ogół rodziców i opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej i wygaszanego Gimnazjum w Zawadach.

2.      Rada działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

3.      Zadaniem Rady jest pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

4.      Celem Rady jest partnerskie współdziałanie z Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz z odpowiednimi władzami, instytucjami, placówkami, innymi radami rodziców, organizacjami obywatelskimi itp. na rzecz efektywnego, zintegrowanego procesu edukacyjno – wychowawczo - opiekuńczego oraz rozwoju kreatywnej osobowości uczniów.

Czytaj więcej: Regulamin Rady Rodziców