KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO informuję Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą one wykorzystywane, jest Szkoła Podstawowa im. św. J. P. II w Zawadach z siedzibą w Zawadach, ul. Kościuszki 2, reprezentowana przez Dyrektora.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji działań i zadań ustawowych, w szczególności o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Dane przetwarzane są również w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora danych wynikających z zadań statutowych Szkoły.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa w szczególności:
 • Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, a w szczególnych przypadkach – na podstawie Państwa zgody.
 2. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 3. Macie Państwo prawo do:
 • Dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
 • Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • Przenoszenia danych,
 • Cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.